Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

Visie

Directie, team en ouders staan aan de basis van een nieuwe generatie.
Ouders en de school willen goede toekomstkansen voor alle kinderen creëren, zodat zij zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien.

Daarom werken wij samen om tot een optimale ontwikkeling van iedere leerling te komen. Elk kind wordt uitgedaagd om gebruik te maken van zijn of haar talenten en die verder te ontplooien. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Ouders kunnen hierbij rekenen op deskundig personeel dat volledig achter deze doelstellingen staat en dat bereid is om zich, waar nodig, verder te professionaliseren.

Wij gaan daarom uit van het motto ”Leren met elkaar”.

Het logo van de school heeft de volgende symboliek:

De cirkels staan voor kinderhoofdjes (van bovenaf gezien), om aan te geven dat het kinderen betreft en dus om een school gaat. De halve maantjes zijn armen die in elkaar geslagen zijn. Hierdoor wordt het schoolmotto verbeeld: “Leren met elkaar”.

De verschillende kleuren geven aan dat elk kind anders is en het feit dat ze in een cirkel staan, wil zeggen dat ze samen leven en werken op de school. We kunnen dat laatste zelfs ruimer zien, namelijk: samen leven in de maatschappij

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en geborgen weten op onze school. Iedere leerling moet met plezier naar school komen en zich welkom voelen binnen de school. Voor ons is dit de basis van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Het vergaren van kennis is belangrijk, maar voor een gelukkig leven is het kunnen samenleven met medemensen en kunnen omgaan met emotie van minstens even groot belang. Bij het vormen van een eigen persoonlijkheid hoort ook de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het leren dragen van verantwoordelijkheid, het leren samenwerken, het bevorderen van de creativiteit en het logisch en kritisch leren denken.

We vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. Doordat de leerkrachten er samen met de kinderen zorg voor dragen dat de omgang tussen de kinderen en de leerkrachten open en respectvol is, kunnen alle kinderen hun eigen plek krijgen op onze school. Om dat te leren en te oefenen, maken wij gebruik van o.a. de methodes “Kinderen en hun Sociale Talenten” en “Taakspel” en hanteren we een pestprotocol. Dat is een protocol voor leerkrachten, kinderen en ouders die te maken hebben met pestproblematiek op school. De aanpak van het pestgedrag is gefaseerd opgebouwd en beschreven.

Pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de voorwaardelijke sfeer en is vooral af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en leerkrachten.

 

 

SchoolBekijk meer nieuws

Leren met elkaar !