Onderwijs en identiteit

Identiteit

Onze school kan worden omschreven als open christelijke school. Dit betekent dat in principe iedereen welkom is. Er wordt wel van leerlingen en ouders verwacht dat zij de protestants-christelijke grondslag van de school respecteren.

Vanuit een respectvolle omgang tussen leerlingen, ouders en collega’s willen we onze identiteit tot uitdrukking brengen. Door kennis te nemen van elkaars geloofsovertuiging, normen en waarden, leren we over en weer van elkaar en kunnen we respect voor elkaar opbrengen. Wij zijn van mening dat we als school, naast samen leren, ook samen leven en samen vieren. Vandaar dat in de loop van het cursusjaar een aantal vaste elementen en/of vieringen op onze school gepland is.

 

Visie

“Leren met elkaar”

We vinden als school dat je leert van elkaar en altijd in samenhang met je omgeving. Op school zijn dat je groepsleerkracht(en) en je klasgenoten, maar ook alle andere leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook buiten de school komen onze leerlingen in aanraking met andere mensen en situaties waarvan ze kunnen leren.

 

Onze school staat open voor iedereen die de protestants-christelijke grondslag respecteert. We willen een veilige plek bieden aan de leerlingen, hun ouders en onszelf. We willen vooral een plek zijn waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt wordt. Als basisschool willen we dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal, emotioneel als motorisch gebied. Daarnaast hebben we ook oog voor de andere talenten die een kind in zich heeft.

 

Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een omgeving waar ze zich veilig voelen. We zetten ons daarom in om een goed groeps - en schoolklimaat te creëren. Daarbij hechten we grote waarde aan zowel de betrokkenheid van de ouders bij de school, als aan de open communicatie tussen school en ouders